ОФЕРТА

на укладення Договору про надання послуг через сервіс AutoSelling

дата публікації 18.01.2021

Ця Оферта є пропозицією Приватного підприємства "АБП-Сервіс”, код ЄДРПОУ 36697746, укласти Договір про надання послуг через сервіс AutoSelling (далі - Договір), на зазначених в ньому умовах з будь-якою особою, яка прийняла умови Договору та відповідає вимогам, встановлених Договором.

Ця Оферта є договором приєднання та, згідно з ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

 

Перед тим, як користуватися Сервісом, ми просимо Вас уважно ознайомитися зі змістом Оферти.

Для того, щоб укласти Договір, Ви повинні здійснити акцепт, тобто надати свою повну і беззастережну згоду на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті під час реєстрації.

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 1. Акцепт Оферти — відповідь Замовника про прийняття умов цього Договору під час реєстрації на Сервісі. Акцепт Оферти означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі. Акцепт Оферти породжує правові наслідки для Сторін відповідно до умов, зазначених в Договорі.
 2. Замовлення Послуги – включає електронний запит Замовника на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті.
 3. Виконавець (Конфідент, Конфіденціал, ми) — надавач Послуг, Приватне підприємство "АБП-Сервіс”, код ЄДРПОУ 36697746, яке проводить обслуговування Сайту, Сервісу і наділене правами та обов'язками за цим Договором.
 4. Замовник (Конфідент, Конфіденціал, Ви) - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пройшла процедуру реєстрації, використовує Сайт для підбору, оформлення та замовлення Послуг, а також використовує Сервіс відповідно до умов, встановлених цим Договором.
 5. Обліковий період — строк, протягом якого Замовнику надаються Послуги. Обліковий період не може бути меншим ніж один календарний місяць.
 6. Послуга - дії Виконавця, які включають збереження та обробку даних Замовника за допомогою технічних можливостей Сервісу, шляхом надання Замовнику доступу до нього відповідно до умов цього Договору.
 7. Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, розташований в мережі Інтернет за адресою https://autoselling.eu/, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про Послуги, реєстрація Замовника та здійснюється доступ до Сервісу.
 8. Сервіс AutoSelling, Сервіс - система бухгалтерського та складського обліку автозапчастин, їхніх інтернет-замовлень та продажів, автоматизації процесів програмної реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), доступ до якої здійснюється за допомогою Сайту.
 9. Сторони Договору, Сторони – Виконавець та Замовник.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем платних Послуг за допомогою технічних можливостей Сервісу за Замовленням Замовника.
 2. Цей Договір, а також будь-які інші політики, правила, умови і повідомлення Виконавця, які пов'язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, є доступними на Сайті та можуть направлятися в електронних повідомленнях або sms-повідомленнях та складають цілісну угоду між Замовником і Виконавцем.
 3. Реєстрація на Сервісі підтверджує безумовну згоду Замовника з цим Договором.
 4. Виконавець на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору, інших документів, які є невід’ємною частиною цього Договору (далі - Документи).

Виконавець публікує зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції Документів. Зміни вступають в силу з дати публікації Документів у новій редакції.

Виконавець зобов'язується інформувати Замовника про внесення змін до Документів шляхом надсилання відповідного повідомлення засобами електронного зв'язку.

Якщо Замовник не погоджується із зміненими умовами, він повинен припинити користування Сервісом.

 1. КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 1. Під час дії цього Договору Замовник надає дозвіл Виконавцю:
 1. надсилати йому повідомлення (електронною поштою, sms-повідомлення), пов'язані з користуванням Сервісом, замовленням/наданням Послуг;
 2. пропонувати платні або безкоштовні додаткові Послуги.
 1. Для Замовлення Послуги Замовник повинен:
 1. Обсяг Послуги Замовник обирає самостійно при Замовленні Послуги. Виконавець не зобов'язаний надавати Замовнику будь-які інші Послуги, крім заявлених при Замовленні.
 2. Перед здійсненням Замовлення платних Послуг Замовник може скористатися 14- денним безкоштовним періодом надання цих Послуг (обсяг Послуг визначається на основі обраного тарифу).
 3. Для реєстрації на Сервісі Замовник або його уповноважений  представник вводить у відповідних полях Сайту дані про ім’я, прізвище, по батькові Замовника або уповноваженої особи (для юридичних осіб); email; контактний номер телефону, назву компанії (для юридичних осіб).
 4. При реєстрації система формує пароль доступу до Сервісу та надсилає його на електронну пошту Замовника.
 5. Доступ до Сервісу здійснюється шляхом авторизації - введення email і паролю Замовника.  
 6. Замовник обробляє дані, в тому числі персональні, своїх клієнтів за допомогою функціоналу Сервісу самостійно.
 7. Замовник/його уповноважений представник має право визначати менеджерів, які можуть користуватися Сервісом. Менеджером може бути працівник/підрядник/інша уповноважена особа Замовника.

Для надання менеджеру доступу до Сервісу Замовник у розділі «Налаштування» вводить email менеджера, після чого система формує пароль доступу до Сервісу та надсилає його на електронну пошту відповідному менеджеру.

Замовник має право блокувати доступ менеджера до Сервісу шляхом здійснення відповідних налаштувань.

 1. Послуги надаються Замовнику з моменту завершення реєстрації Замовника на Сервісі.
 2. Виконавець щомісячно направляє Замовнику рахунок, на підставі якого Замовник оплачує Послуги. Рахунок направляється Замовнику засобами електронного зв’язку не пізніше ніж за 4  дні до завершення Облікового періоду.

Оплата Послуг вважається фактом належного надання Послуг Виконавцем та прийняття їх Замовником.

Якщо Замовник має заперечення щодо рахунку, він повинен повідомити Виконавця про це протягом 2 календарних днів від дня отримання рахунку. Якщо такі заперечення не надійдуть, рахунок вважається прийнятим.

Заперечення щодо рахунку розглядаються Сторонами в порядку, визначеному цим Договором для вирішення спорів.

 1. Виконавець не перевіряє надану Замовником з метою виконання цього Договору інформацію (дані) та не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність цих даних.
 2. Операції, які виконуються з використанням комбінації логіна та пароля або електронної пошти Замовника, вважаються діями, виконаними самим Замовником.
 3. Дані та документи, що створені Замовником за допомогою та під час правомірного користування Сервісом, в тому числі, але не виключно: електронні розрахункові документи, електронні фіскальні звіти, електронні фіскальні звітні чеки, інші документи, є власністю Замовника, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Виконавцем.

 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ
 1. Вартість Послуг, що надаються в рамках цього Договору, визначається виходячи з обсягу, змісту та тривалості замовлених Замовником Послуг відповідно до тарифів, розміщених на Сайті, що діють безпосередньо в момент Замовлення Послуг.

Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг за тарифами, за винятком окремих тарифів (Безлім), вартість яких погоджується з Замовником. Встановлені Тарифи діють до наступної зміни вартості Послуг, а також протягом всього передплаченого Замовником Облікового періоду (у разі оплати Послуг авансовим платежем на 12 місяців).

Зміна вартості і умов надання Послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 30 календарних днів до вступу цих змін в силу шляхом розміщення інформації на Сайті та надсилання Замовнику відповідного повідомлення засобами електронного зв'язку. 

У разі якщо Замовник продовжує використання Сервісу після вступу в силу нових тарифів та не висловив жодних заперечень, вважається, що він прийняв такі зміни тарифів та дав свою згоду на продовження співпраці відповідно до нових тарифів.

 1. Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до обраного тарифу та фактично наданих Послуг. Оплата за надані Послуги здійснюється протягом 4 календарних днів з дня отримання рахунку від Виконавця. 

Замовник має право оплатити Послуги авансовим платежем на 12 (дванадцять) місяців, отримавши при цьому знижку у розмірі, вказаному на Сайті, якщо така знижка передбачена тарифним планом. У разі зміни вартості Послуг перерахунок за оплачений Обліковий період не проводиться.

 1. У випадку, якщо Замовник прострочив оплату Послуг, він зобов'язаний сплатити заборгованість протягом 30 календарних днів. Якщо Замовник не виконав зобов’язання у встановлений строк, настають наслідки, встановлені п. 11.6  цього Договору.
 2. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті - гривні шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжних систем або безпосередньо через касу банку.  
 3. У разі зміни обсягу Послуги до моменту оплати, період надання Послуги підлягає пропорційному зменшенню або збільшенню відповідно до тарифів.
 4. Замовник несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші, передбачені банком витрати, які можуть бути додані до вартості Послуг та за правильність здійснених ним платежів.

 1. ГАРАНТІЇ СТОРІН
 1. Замовник гарантує Виконавцю, що:
 1. володіє повною правоздатністю і дієздатністю та має право вступати в договірні відносини з Виконавцем, відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України, яке поширюється на правовідносини за цим Договором;
 2. безумовно, повністю і без будь-яких змін приймає умови, викладені в цьому Договорі, та підтверджує, що умови Договору, будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені вичерпно, зрозуміло, всебічно, однозначно в доступній формі;
 3. ознайомлений з умовами цього Договору, і у випадку їх порушення/невиконання,  погоджується, що Виконавець має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень чинного українського  законодавства;
 4. ознайомився з усіма функціональними властивостями й характеристиками Сервісу та несе ризик невідповідності Сервісу своїм побажанням і потребам;
 5. самостійно і усвідомлено здійснює вибір Послуги та несе відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Сервісі та наданій Виконавцю за цим Договором;
 6. визнає, що він є відповідальними за дотримання законодавства, яке поширюється на відносини з користування Сервісом, надання Послуг за цим Договором;
 7. розуміє, що будь-яка інформація на Сайті/Сервісі надається Замовнику на умовах «як є і як доступно» та не може трактуватися як спонукання до дій;
 8. дає згоду на збір і обробку його персональних даних;
 9. у разі використання Замовником кваліфікованого електронного підпису особа, яка використовує кваліфікований електронний підпис Замовника є належним чином уповноваженим представником Замовника на законних підставах.
 1. Виконавець гарантує Замовнику, що:
 1. використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Замовника від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також заходів щодо належної роботи Сервісу. Однак, не дивлячись на всі зусилля та запобіжні заходи, Виконавець не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу Сервісу, Сайту, абсолютну захищеність інформації  від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання, в тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/необережних дій Замовника, його представників, працівників, уповноважених осіб;
 2. вживатиме всіх зусиль щодо усунення будь-яких збоїв і помилок у функціонуванні Сервісу, Сайту, які здатні ускладнити надання чи отримання Послуг. Проте, Виконавець не гарантує повної відсутності помилок і збоїв при користуванні Сайтом, Сервісом та залишає за собою право призупиняти роботу Сайту, Сервісу на час усунення технічних несправностей;
 3. надає доступ до інформації і персональних даних Замовника, тільки уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Виконавця.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
 1. Замовник має право:
 1. отримувати доступ до Сервісу після підтвердження реєстрації в режимі 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік, крім випадків, визначених п. 6.4.2 цього Договору;
 2. отримувати від Виконавця консультації, пов'язані із здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням;
 3. використовувати Сервіс у межах функціоналу доступного за обраним тарифом;
 4. отримувати Послуги відповідно до умов цього Договору;
 5. отримувати інформацію про Послуги;
 6. подавати Виконавцю на розгляд свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сервісу.
 1. Замовник зобов'язаний:
 1. надавати Виконавцю точну, актуальну та повну інформацію, яка необхідна для користування Сервісом, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;
 2. використовувати доступ до Сервісу та інформації, яку він отримує під час користування Сервісом, тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Сервісу крім випадків, передбачених цим Договором;
 3. не розголошувати третім особам інформацію щодо технологій та алгоритмів, які використовує Виконавець;
 4. надавати доступ до Сервісу і даних винятково уповноваженим особам (працівникам, підрядникам тощо), з якими є відповідна домовленість про нерозголошення конфіденційної інформації, зміст якої забезпечує у всякому разі не менший рівень захисту конфіденційної інформації, ніж передбачений цим Договором між Сторонами;
 5. забезпечити правомірність отримання даних, у тому числі й персональних, від своїх клієнтів, шляхом отримання згоди на їх збір, розміщення та обробку, при внесенні, використанні цих даних на Сервісі;
 6. запобігати розкриття паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, а у разі розкриття або підозри на розкриття паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, негайно повідомити про це Виконавця;
 7. вживати всіх необхідних та залежних від нього заходів для захисту свого обладнання або програмного забезпечення від можливих вірусів;
 8. не порушувати права та ділову репутацію Виконавця, а також права інтелектуальної власності;
 9.  оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану на умовах, визначених цим Договором.
 10. дотримуватися інших умов цього Договору.
 1. Замовнику забороняється:
 1. вчиняти дії, спрямовані на несанкціонований доступ до Сервісу, пошкодження інфраструктури Сервісу, порушення його своєчасного і правильного функціонування; здійснення спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Сервісом, виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сервісу, або іншим способом втручатися в роботу Сервісу будь-якими засобами і з будь-якою метою;
 2. пересилати та/або завантажувати на Сервіс файлів, які можуть пошкодити комп'ютерні програми інших користувачів Сервісу або Виконавця;
 3. завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства України та Договору;
 4. передавати свої права за Договором будь-якій третій особі, окрім права доступу до Сервісу уповноваженим особам/представникам/працівникам/підрядникам, про що Замовник повідомляє Виконавця;
 5. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації;
 6. використовувати Сервіс після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання.
 1. Виконавець має право:
 1. зберігати та обробляти інформацію, яку Виконавець отримує безпосередньо від Замовника у процесі надання Послуг, проте без втручання у саму інформацію;
 2. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення  Сервісу, тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин;
 3. на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті, Сервісі додавати нові чи скорочувати  наявні Послуги, доступні на Сайті, сервіси та функціонал, змінювати дизайн Сайту. Виконавець не несе перед Замовником відповідальності за модифікацію Сервісу. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблені модифікації за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі Системи й/або за допомогою електронної пошти на адресу Замовника;
 4. обмежити використання Сервісу Замовником у порядку, визначеному п. 11.6 цього Договору;
 5. видалити обліковий запис Замовника та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках, встановлених розділом 11 цього Договору;
 6. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, які забезпечують можливість надання Послуг, передбачених цим Договором;
 7. надсилати повідомлення на електронну пошту Замовника, що містять інформацію про Сайт, Сервіс, Послуги;
 8. пропонувати Замовнику платні або безкоштовні додаткові Послуги;
 9. моніторити (контролювати) і записувати телефонні дзвінки, що надходять до служби підтримки Сайту і здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов'язаних з правовідносинами, що випливають з цього Договору.
 1. Виконавець зобов’язаний:
 1. усіма можливими засобами та залежними від нього способами підтримувати працездатність та доступність Сайту, Сервісу для Замовника в режимі 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік, крім випадків, визначених п. 6.4.2 цього Договору;
 2. вживати відповідно до чинного законодавства України заходи із забезпечення конфіденційності інформації, переданої Замовником;
 3. не розголошувати та не використовувати будь-яку інформацію, яку Замовник зберігає в Системі, поза межами цілей адміністрування та забезпечення працездатності Сервісу, без письмової згоди Замовника, за винятком:

- розголошення такої інформації особам, які забезпечують надання Послуг відповідно до умов цього Договору та з якими укладено договір про нерозголошення конфіденційної інформації,

- наявності законної вимоги правоохоронних органів або рішення суду про надання відповідної інформації;

 1. надавати Послуги на умовах, передбачених Договором;
 2. надавати Замовнику достовірну інформацію, що стосується діяльності Виконавця за цим Договором, шляхом опублікування на Сайті або іншим способом, визначеним Виконавцем.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 1. Виконавець несе відповідальність за:

7.1.1. інформаційну безпеку даних Замовника. За наявності технічної можливості Виконавець забезпечує щоденне резервне копіювання даних  та архівне зберігання даних Замовника на протязі всього строку дії Договору та 30 календарних днів після завершення дії або розірвання Договору.

У разі, якщо втрата даних виникла з вини Виконавця, він здійснює всіх необхідних заходів для відновлення даних протягом 3 робочих днів, за наявності технічної можливості.

У разі, якщо втрата даних була викликана діями Замовника, відновлення даних виконується за запитом, надісланим Замовником Виконавцю. Відновлення даних виконується тільки за умови наявності технічної можливості;

7.1.2. втрату або пошкодження електронного документа, звіту, чека, створеного Замовником під час користування Сервісом, протягом строку, обумовленого Договором чи регламентуючими роботу Сервісу документами;

7.1.3. порушення процесу візуалізації чи конвертації електронного документа, звіту, чека, створеного Замовником під час користування Сервісом, внаслідок чого інформаційний зміст був відсутній, викривлений або відображений не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття такого документу Замовником

 1. Замовник несе відповідальність у випадках, встановлених цим Договором.
 2. Виконавець не перевіряє надану Замовником з метою виконання цього Договору інформацію (дані), не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність цих даних.
 3. Замовник визнає, що ефективність використання Сервісу залежить, в тому числі, від рівня кваліфікації Замовника та його працівників/підрядників/представників/уповноважених осіб, повноти та об’єктивності фактичних даних, що використовуються, а також інших обставин та дій, які знаходяться поза межами контролю Виконавця. У зв’язку з цим, Виконавець не несе відповідальності за можливе недосягнення бажаної Замовником конкретної практичної мети використання Сервісу.

Замовник погоджується з тим, що для отримання Послуг, йому необхідно використовувати програмне забезпечення (веббраузери, операційні системи та ін.) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання та ін.), виготовлені та надані третіми особами, тому Виконавець не може нести відповідальність за якість їхньої роботи.

 1. Виконавець не несе відповідальності у випадку:
 1. недотримання Замовником, його уповноваженими особами/працівниками/підрядниками/представниками умов цього Договору;
 2. недбалого ставлення Замовника/його уповноважених осіб/працівників/підрядників/представників до заходів безпеки і захисту його персональних  або інших даних, які надаються Замовником для виконання умов цього Договору;  
 3. неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей Замовником відповідно до умов цього Договору та на його виконання.
 1. Також Виконавець не несе відповідальності за:
 1. неякісну роботу Сервісу і завдані Замовнику збитки у разі, коли Замовником/його уповноваженими особами/працівниками/представниками/третіми особами самостійно були внесені зміни до Сервісу або такі збої викликані несумісністю Сервісу з обладнанням або іншим програмним забезпеченням Замовника;
 2. документи та інформацію, створені Замовником в процесі користування Сервісом;
 3. відсутність доступу до Сайту/Сервісу, якщо це пов'язано з діями Замовника, доступом Замовника до мережі Інтернет, діями третіх осіб, проведенням профілактичних робіт.
 4. зміст електронних документів, звітів, чеків тощо, які  створює Замовник, користуючись Сервісом;
 5. неправомірні дії, вчинені Замовником при користуванні Сервісом;
 6. тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його окремих сервісів), який обслуговує кваліфіковані сертифікати Замовника, а також його контрагентів, які використовують Сервіс, та/або Виконавця (у разі використання ними кваліфікованого електронного підпису);
 7. помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов'язані з роботою Сервісу;
 8. помилки або перерви в роботі Інтернет-провайдера Замовника;
 9. помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Замовника;
 10. інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів.
 1. Замовник несе повну відповідальність за:
 1. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації, в т.ч. але не виключно кваліфікованого електронного підпису (у разі його використання);
 2. достовірність, актуальність і повноту наданої інформації;
 3. правомірність отримання даних, у тому числі персональних, від клієнтів, які він збирає, вносить та обробляє за допомогою Сервісу, та за таку обробку;
 4. ризики, пов'язані з використанням Послуг;
 5. збереження свого паролю та паролів менеджерів, визначених відповідно до п. 3.9 цього Договору, та  за збитки, які можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання;
 6. у інших випадках, встановлених цим Договором.
 1. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
 2. У випадку порушень зобов’язань за цим Договором Сторона несе відповідальність у межах загальної суми платежів, сплачених Замовником за термін користування Сервісом, але не більше ніж 12 місяців.
 3. У випадках, неврегульованих цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)
 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення цього Договору.
 2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виключають або перешкоджають виконанню умов Договору, які мають об’єктивний характер і які Сторони не могли передбачити або запобігти.

Сторони відносять до таких умов, зокрема: обставини, спричинені винятковими погодними умовами і стихійними лихами, пожежа, вибух, аварія, перебої в роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, акти тероризму, масові заворушення, страйк, протиправні дії третіх осіб, епідемії, карантин, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями і актами органів державної влади та місцевого самоврядування, інші дії, що перебувають поза розумним передбаченням і контролем Сторін

 1. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати їх настання письмово  інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Повідомлення повинне містити інформацію про характер обставин, та, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною, яка опинилася під їх впливом, своїх обов'язків за цим Договором та строк виконання обов'язків, а також посилання на докази, що підтверджують форс-мажорні обставини (за наявності).
 2. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань, якщо інше не погоджено за домовленістю Сторін.
 3. Коли дія форс-мажорних обставин закінчилася, Сторона, яка зазнала дії таких обставин, зобов'язана впродовж 3 (трьох) робочих днів надіслати письмове повідомлення про це іншій Стороні. Повідомлення має містити термін, за який передбачається виконати обов'язки за цим Договором
 4. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше цього строку, Сторони у найкоротший термін мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 1. Сторони зобов'язуються дотримуватись умов конфіденційності інформації, що надається однією Стороною іншій Стороні  під час дії цього Договору.
 2. Під конфіденційною інформацією за цим Договором Сторони розуміють відомості, будь-яку науково-технічну, технологічну, виробничу, юридичну, фінансово-економічну чи іншу інформацію, в тому числі комерційну таємницю, що має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і Сторона вживає заходів до охорони її конфіденційності, а також персональні дані Замовника, його уповноважених осіб/працівників/підрядників/представників (менеджерів).
 3. Сторони зобов'язуються вживати належних заходів для захисту конфіденційної інформації, від несанкціонованого доступу третіх осіб, зокрема, але не виключно:
 1. здійснювати передачу конфіденційної інформації винятково по захищених каналах зв'язку;
 2. зберігати конфіденційну інформацію винятково в призначених для цього місцях, що виключають доступ до неї третіх осіб;
 3. обмежувати доступ до конфіденційної інформації, зокрема для працівників, що не мають службової необхідності в ознайомленні з цією інформацією.
 1. У відношенні отриманої конфіденційної інформації Сторона протягом усього строку дії цього Договору зобов’язується:
 1. не використовувати конфіденційну інформацію прямо або побічно у власних та/або чужих інтересах;
 2. не розголошувати її будь-яким третім особам без письмової згоди іншої Сторони за винятком випадків, крім як на законну вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду. Сторона, яка розголосила конфіденційну інформацію, може повідомити іншу Сторону про таке надання, якщо це не заборонено законом.

Під розголошенням конфіденційної інформації за цим Договором розуміється дія або бездіяльність однієї зі Сторін, внаслідок якої конфіденційна інформація стає відомою третім особам під час відсутності згоди на це власника конфіденційної інформації. Водночас форма розголошення конфіденційної інформації третім особам (усна, письмова, з використанням технічних засобів і тощо) не має значення;

 1. негайно повідомити одна одну про факти розголошення або загрозу розголошення, незаконного одержання або незаконного використання конфіденційної інформації третіми особами, які допущені ними або стали їм відомі;
 2. не передавати носії конфіденційної інформації третім особам без письмової згоди іншої Сторони за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
 1. Сторона зобов’язана не розголошувати конфіденційну інформацію іншої Сторони до закінчення 3 (трьох) повних календарних років з моменту припинення цього Договору, якщо менший строк не буде погоджено Сторонами.
 2. Сторони не мають права в односторонньому порядку припиняти охорону конфіденційної інформації, передбаченої Договором.
 3. Виконавець може збирати та обробляти персональні дані Замовника/його уповноважених осіб/працівників/представників (менеджерів)  лише з метою:
 1. адміністрування Сайту та його персоналізації;
 2. надання Послуг;
 3. надсилання маркетингових комерційних повідомлень, розсилок, які, на думку Виконавця, можуть зацікавити Замовника;
 4. надання відповіді на запити та скарги Замовника, що стосуються роботи Сервісу, надання Послуг;
 5. перевірки права Замовника на доступ до Сервісу та інші дії, які Замовник має право здійснювати на Сервісі;
 6. збереження безпеки Сервісу та запобігання випадкам шахрайства;
 7. перевірки дотримання умов Договору щодо використання Сервісу Замовником/його уповноваженими особам/працівниками/представниками.
 1. Виконавець може збирати обробляти такі персональні дані Замовника/його уповноважених осіб/працівників/представників:
 1. особиста контактна інформація: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону;
 2. дані для входу на Сервіс: адреса електронної пошти, пароль;
 3. особиста інформація, отримана в процесі спілкування з Замовником по телефону, електронній пошті, через Сайт або іншим способом;
 4. інформація з комп'ютера або мобільного пристрою Замовника: IP адреса, яка використовується для підключення комп'ютера або пристрою до Інтернету, тип операційної системи, тип та версія веб браузера.
 1. Виконавець надає Замовнику доступ до Сервісу, в якості електронного інструменту, за допомогою якого при введенні Замовником даних під своїм email або під email менеджера він може формувати документи та здійснювати інші операції виключно за власної ініціативою. Тому Замовник  самостійно відповідає за  правомірність збору, обробки та збереження конфіденційної інформації і персональних даних його клієнтів, відомості про яких було внесено на Сервіс Замовником або менеджером.
 2. Замовник має право звернутися до Виконавця з запитом з метою отримання відомостей чи зберігає або опрацьовує Виконавець його персональні дані, персональні дані його уповноважених осіб/працівників/представників (менеджерів), а також інші права, встановлені чинним законодавством України у сфері захисту персональних даних.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним  законодавством України. Досудовий розгляд спорів є обов'язковим для Сторін.
 2. У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів,  будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
 1. Дія цього Договору починається в момент проставлення Замовником відмітки про згоду з цим Договором при реєстрації на Сервісі.

Цей Договір діє під час Облікового періоду та протягом 30 календарних днів після його завершення, але в будь-якому разі до повного  виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 1. Дія цього Договору може бути припинена достроково за ініціативою однієї із Сторін шляхом надсилання у письмовій (електронній) формі попередження іншій Стороні не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору.
 2. Виконавець у випадках, передбачених цим Договором, у тому числі на запит Замовника, може видалити всі дані Замовника, внесені на Сервісі без можливості їхнього відновлення.

У такому разі моментом припинення дії цього Договору є видалення всіх даних Замовника.

 1. Замовник має право відмовитися від надання Послуг на майбутній період. Під відмовою розуміється не надсилання Замовлення або відсутність оплати Послуг протягом більш ніж 30 календарних днів з дати, встановленої цим Договором для оплати Послуг.
 2. У разі розірвання/припинення цього Договору Замовник зобов'язується негайно припинити користування Сервісом, при цьому протягом 30 (тридцяти) календарних днів зберігається доступ Замовника до даних (інформації, документів), створених за допомогою Сервісу.
 3. Виконавець має право обмежити користування Сервісом у разі порушення Замовником термінів оплати Послуг за цим Договором не більше ніж  30 (тридцять) календарних днів.

Обмеження користування Сервісом означає, що Замовник має доступ до даних (інформації, документів), внесених і створених на Сервісі, однак не може створюваним нові документи та здійснювати інші операції за допомогою функціоналу Сервісу.

Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів після обмеження користування Сервісом  для відновлення повноцінного користування Сервісом здійснити оплату Послуг в розмірі простроченої суми. У випадку відсутності такої оплати Виконавець після спливу цього строку має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, а внесені дані Замовником будуть видалені без можливості відновлення.

 1. У разі порушення Замовником зобов’язань за цим Договором або порушення законодавства під час використання Сервісу, Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити доступ до Сервісу до повного усунення Замовником таких порушень (якщо це можливо), або розірвати цей Договір шляхом повідомлення про це Замовника з дати, зазначеної в такому повідомленні, без компенсації Замовнику будь-яких збитків.
 2. У випадку дострокового припинення дії цього Договору, повернення сплачених кошів Замовником не здійснюється.
 3. Розірвання цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 1. Виконавець є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов’язаних з Сервісом, Сайтом, їхнім контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, даними та графіками) і програмним забезпеченням та базами даних, що забезпечують їхнє функціонування.
 2. Виконавець надає Замовнику невиключне, особисте і невідчужуване право користування Сервісом, відповідно до цілей Сервісу та умов цього Договору.
 3. Замовнику забороняється будь-яке інше використання чи експлуатація Сервісу, Сайту його контенту, без попереднього письмового дозволу Виконавця, а саме:
 1. відтворення, зміна, адаптування, поширення, публічна презентація та розповсюдження Сайту, Сервісу, та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Виконавцем;
 2. вилучення чи намагання вилучити (зокрема, з використанням роботів, що вилучають дані чи інших схожих засобів для збирання даних) істотної частини даних Сервісу
 1. Користування Сервісом не надає Замовнику прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких Замовник може отримати доступ.
 2. Програмне забезпечення, яке є складовою Сервісу, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Сервісу і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Замовник приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Цей Договір і всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та нормами чинного законодавства України.
 2. Для регулювання договірних відносин Сторони керуються умовами Договору, а також нормами українського законодавства (Цивільним кодексом України № 435-IV від 16.01.2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законом України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 року, Законом України “Про електронні довірчі послуги” № 2155-VIII від 05.10.2017 року, Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” № 265/95-ВР  від 06.07.1995 року,  іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору) та нормами міжнародного законодавства (Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах від 23.11.2005 року, Директивою 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 08.06.2000 року у випадках, передбачених цими актами, іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору).
 3. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.
 4. Замовник не має права переуступати повністю або частково свої права згідно з цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.
 5. Виконавець може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.
 6. Зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають перевагу над цим Договором, якщо вони суперечать йому. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
 7. Електронна версія цього Договору, в тому числі будь-яке електронне або sms-повідомлення прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагають додаткового засвідчення, повинні вважатися належним доказом, і мати ту саму силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, здійснені на паперовому носії, та повинні використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок, які можуть виникати  стосовно виконання цього Договору.

 1. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

Приватне підприємство "АБП-Сервіс”,

код ЄДРПОУ 36697746,

адреса місцезнаходження: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Московська, буд. 54

Email: support@autoselling.eu

Телефон +38(044)3345645

© https://autoselling.eu. Всі права захищені.

Версія Оферти оновлена станом на 18.01.2021 р.

Ви можете адресувати свої запити в Службу підтримки шляхом:

телефонного дзвінка за номером: +38(044)3345645,

надсилання листа на email: support@autoselling.eu,

або через онлайн-чат.